Monday, July 14, 2008

Verbal Fight between Babajan & Dadajan

Чанги лафзй миёни Бобочону Додочон

Бобочон Бобохонов – Додситони кулли Чумхурии Точикистон (ба кавли худи у, Пракурори Генералй - бидуни кучактарин ислох мунташир мешавад):

Додочон Атовуллоев хамчун чинояткор, шарики чинояткорон хаст и мемонад. Вай лидер набуд, хич вакт лидер намешавад. Ай Ватандору ай хама чо шумо бохабар хастен. Вай беватан аст. Беватан. Агар вай ватану хоки ватани худша агар эътироф кунад, дар хакки ватану ватандоришу дар хакки хоки ватани худушу мардуми худуш и кадар паст намезанад. Ман уро ба терарист баробар мекунам. Тераристхо хам як чора мекафонанд, як дахшат медуроранд, мардума ноором мекунанд, ки хамун ба иктисодиёти давлат инвиститсия надурояд, обруи давлат да дига чо паст шавад. Максади терарист хаминай. Максади статяхои Додочон Атовуллоев аз хамин иборат аст. Шаъну шарафи давлат, хукумат, Точикистонро пас задан, дар хакки касе тухмату бухтон кардан.

Ман уна ба хайвон баробар мегум. Хайвоне, ки кадом тарафе, ки хайуш кунй, хамон тараф рафтан мегира. Суратое мекова метия дар газетахош, ки шаъну шарафи мардуми Точикистона паст мезана. Локин як точики ба хайвон мубаддалгашта дар хорич и кадар шаъну шарафи мардуми точика паст задестай. Барои хамин, вай хайвон аст. Вай хуни точикй надорад. Дар кучое, ки набоша. Барои тухмута бухтону и корош вай бояд дар назди конун чавоб бга. Як маротиба вая дастгир кардам. Ба кадом рох халос хурд. И дафъа тухмату бухтонша бас накунад ага, дела огоз карда ба дигар воситаи дигар давлатхо, он чизе, ки конун талаб мекунад, талаб карда, ба чавобгарии чиноятй мекашум! Хамчун тухматчй, хамчун каллоб, хамчун терарист. Терарист дар матбуъот. Игвогар.

Хами хел якташа мо суд кардем ба хами карибй. 15 сол дар КГБ кор мекард, да хукумати Исфара мутахассис кор мекард. Факат коруш навистан, тухмат кардан, мана хамин Исфараву вилояти Сугд ба чи дарача овард, хамин одам мекардаст. Исбот кардем, 16... 16 сол гирифт? Чанка гирифт?.. Мана, Рахматов Мирзошариф, 1939-ум год раждениш, хукумати Исфарада мутахассис кор мекуна. 16 сол. Худуш, зануш, писаруш дар назди конун чавоб гуфтанд. Тухмат ба гучо мебара. Хай я бор мебахшй, ду бор мебахшй.

Ё ин ки Додочон Атовуллоев... Додочон Атовуллоев, ин шахсе ман вая хисоб мекунум, ки вай чинояткороро... чинояткорда лукма мепартоя, чинояткора рох ишон (нишон) метия. Чинояткор... Мегуяд, ки фалон вазир, Пракурори Генералй, ё ин вазир, ё дигар вазир дар шётуш сад милён – дусад милён пул дора. Ин чй мазмун дора? Чй вай омада катй ман пули мана хисов кард-мй? Катй ягон вазир шишта пул хисов кард-мй? Ай гичо мегирад ира? Вай ба хамин восита ишон (нишон) метияд, ки ха, Пракурори Генералй пулдор аст. Ха, у вазир пулдор аст. Чинояткора диккатша ба хамун чалб мекунад, ки даст ба чиноят занад. Локин чинояткори ашаддй а Додочон Атовуллода баъаклтар аст.

Посухи Додочони Атовулло ба Бобочон Бобохонов
(бидуни кучактарин дасткорй)

ГОВИ ХУДО
аз охур сар бурун кард ва жож хоид...


Суханронии омиёна ва авбошонаи додситони кулли Точикистон Бобочон Бобохонов барои ман хайратангез набуд. Шеваи гуфтори хукумати Рахмон чунин аст.

Посухи ман ба он айбномахое аст, ки бисёр калидї ва мухиманд.

Додситони бедодгар санги маломат бар сари ман мезанад, ки банда Ватан надорад:

«Вай беватан аст. Беватан. Агар вай ватану хоки ватани худша агар эътироф кунад дар хаќќи ватану ватандоришу дар хаќќи хоки ватани худушу дар хаќќи мардуми худуш ин ќадар паст намезанад».

Bа ин бесаводи бехирад, ки худро сохибватан эълом доштааст, хатто забони точикиро ханўз наомўхтааст. Сохиби миллату сохиби ватан пеш аз хама бо забони давлати худ озодона сухан меронад. Шояд вараќхои пешакї омодакардаашро ду-се бори дигар машќ мекард, то чумлахои подархавояш чунин бечо баромада, аз ватану миллат ва давлати точикон дур буданашро исбот намекарданд.

Эй худобехабари даюс! Ту кучову харфи Ватан кучо? Ватани ѓуку ќурбоќахо кўлхои гандида аст. Туву хамкосахоят Ватанро хароб кардед, на танхо ман, балки 2 миллион точикро беватан кардед. Мо аз Ватан фирор накардаем, мо аз чамъияти туву ту баринхо- навдавлатони чохил ва ношуд фирор кардаем. Шумо Ватани моро олуда ба полудаатон кардед, зеро дар хавои полуда калон шудаеду одат кардаед. Бо шумо аз як хаво нафас гирифтан харом аст.

Ман Ватанамро паст назадаам. Ман пастихои шуморо ба мардум хикоят кардаам.

Додситоно! Худситоё! Тихимаѓзо! Ту нашармида маро террорист эълом мекунї! Агар ман террорист бошам, ту кистї? Рахмон кист? Хайриддин Абдурахимов кист? Зарбулмасале хаст: аз худ гиру бар ман бизан! Шумо кистед? Магар шумо зомини марги 150 000 нафар нестед? Магар тую бонди ту хазорон хазор пирамардону навчавононро накуштаанд? Магар силохбадастони аз таги дор гурехтаи хукумати ту рустохои Бадахшону Рашту Кофарнихонро бомбаборон накардаанд? Магар аз дасти шумо мардуми точик аз сардии зимистон дар хонахову беморхонахои хунук нафавтиданд? Террорист ин шумоед, ки халќро ба чунин дахшат гирифтор кардаед.

Эй касифе аз лашкари касофатхо!

Эй хабисе аз тўдаи начосатхо!

Эй шаѓоле аз селаи даррандахо!

Дар баёнияи ту калимахои номус, шаън ва шараф чанд бор омадааст. Ба номи худо, ту хеч гох маънии ин калимотро намедонї ва намефахмї. Зеро ту як дастгохи хўрдан ва полудан хастї. Ту як хайкали холие хастї, ки агар 90 кило вазн дошта бошад, 89 килову 999 грам начосат ва 1 грам маѓз дорад.

Ту кучову номус кучо? Ту кучову шараф кучо? Боз бехаёёна мегўї, ки дар ман хуни точикї нест. Хуни точикї дар он кас нест, ки лафзи точикї дар забонаш бегонаву нопечон аст. Ту як лўлизода ва чўгитаборї, ки ба чуз гадої коре надорї. Аз хама ту металабї: аз ордфурўш-орд,аз калушфуруш- калуш, аз ќандфурўш-ќанд, аз к...фурўш- к...

Ту эй чанахси питхеф! Пеш аз номи маро ба забон овардан, хафт бор дахонатро бишўй. Ман чинояткорам? Чинояти ман навиштани хаќиќат аст? Хар чизе, ки ман дар хаќќи туву хамкосахои ту навиштаам бузугтарин савоб аст.

Чинояткор ту хастї. Чинояткор он касест, ки хуни мардумро рехтааст, барои мансаб, барои давои дарди шикамба. Террорист он кас аст, ки хафт миллионро ба дахшат гирифтор кардааст, ба дахшати торикї, сардї, бенавої, беморї, гуруснагї.

Аз шумо мардум чун аз гурги гушна мехаросанд. Рўйи сиёхи шуморо бубинанд, дилашон сиёх мешавад, рохашонро дигар мекунанд... Шумо дар дили мардум дахшат мекоред. Дар хар хонадони точик шуморо дуои бад мекунанд: «Худоё, моро аз ин лаънатихо халос кун!»

Шарики чинояткор он касест, ки ќотилро барои писари президент буданаш ба хабс намегираду бегунохонро ба чойи дигарон зиндонї мекунад. Хайвон он касеро мегўянд, ки ба ѓайри хўрдану шох задан дигар коре аз дасташ намеояд. Маѓз надорад ва мардумро бо шохаш метарсонад. Ќаллоб он касест, ки чиноятро ба савдо мегузорад, чони мардумро хариду фурўш мекунад.

Тфу бар ту!

Тфу бар хукумати ту!

Садќаи номи додситон кунад туро!

Эй палидо! Эй начисо! Эй лаино!!!

Он замон дур нест, ки мо ба шумо мефахмонем, ки дод чист, додгустар кист, додгустарї чист, кї террор кардааст. Даврони шумо ба завол наздик расидааст ва барои хамин аз тарс эзоратонро тар карда, мисли бед меларзед. Меларзед аз он, ки анќариб барои хар ќатраи ашки рехтаи модари точик, барои номуси тачовузшудаи хар як духтари точик, барои хар ќатраи хуни фарзанди точик, барои хар як хонаи сўхтаи точик, барои хар часади ѓариби точик чавоб хохед гуфт. Мо мисли шумо террористона амал намекунем. Он замон наздик аст, ки хар як шахси бегунох дар хабс нишаста, хар як фарди аз дасти шумову хукумати шумо талафдода дар додгох барои шумо мурофиа барпо мекунад. Он замон деру дур нест, ки парвандаи чиноятї барои шумо боз мегардад. Фикр накунед, ки тамоман лачоми давлатро ба даст гирифтаеду дигар хар коре, ки хохед мекунед. Не! Шумо барои хар як амали худ пагох дар назди халќ ва фардо дар назди таърих чавоб хохед дод. Мо на ба силоху зўроварї, балки ба халќ такя мекунем. Ба он халќе, ки тирборонхои шумо, хонасўзихои шумо, кушторхои шумо ва бедодихои густурдаи шуморо хеч гох фаромўш намекунад ва хеч гох намебахшад.

Хушдори охирин:

Агар як тори мўе аз сари як тарафдори Ватандор кам мешавад, агар як нафар аз ширкаткунандагони митигни Хоруѓ таъќиб мешавад, агар боз ба Рашт лашкар мекашед, агар як журналист озор меёбад, бидон ки масъулияташ бар гардани туст. Мо аз он импотентхои сиёсї нестем, ки бо ту мушу гурбабозї кунем. Бас! Бас! Бас! Хокатро бод мекунем, номард! Ба Рахмонат хам бигўй. Шумо дунёро бесохиб ёфтаед. Шумо гумон мекунед, як умр мардум харигарию хартозии шуморо тахаммул мекунад.

Ту мегўї:

«Барои тўхмату бўхтону барои ин корош вай бояд дар назди ќонун чавоб бга. Ман як маротиба вая дастгир кардам ба кадом рох халос хурд, ин дафъа тўхмату бўхтонаша бас накунад агар дела оѓоз карда ба дигар воситаи дигар давлатхо он чизе, ки ќонун талаб мекнад талаб карда ба чавобгарии чиноятї мекашам. Хамчун тўхматчї, хамчун ќаллоб, хамчун террорист».

О, ман битарсидам. Дар лабам табхол дамид. Кўч бастам ба кухе... Бобохон маро бубахш. Дигар намекунамат. Дигар намезанамат. Ман хато кардам...

Гурбаяки мискини ман!!!

Орзу кун....

Ман аз онхое нестам, ки ту маро дастгир кунї. Зўрат намерасад. Туро аз Точикистон берун касе намешиносад. Ту хамоне нестї, ки : «добро пожаловать»-ро «добро пожалийста» гуфта будї? Худо хохад, баъди чанде хукумат нав мешавад, хукумати ВАТАНДОРОН. Баъд мо ба ту «розыск» эълон мекунем. Чи хеле ту ба дастони Искандаров занчир баста овардї, туро хам хамон хел мебиёранд. Мо чун ту туро говсуд намекунем. Суди одилона. Кам-кам машќ кун, баданатро обутоб бидех. Рохи аѓбаи Анзобу Шахристонро ту меканї. Дар ќатори махбусони дигар.

Боз як бори дигар мегўям: бехуда зўр назан. Ба умеди Абдурахмон Хотамбеков нашав. Ба пулу пораю ришва умед мабанд. Зўри бехуда миён мешиканад. Худро шармсор макун. Ту ягон ваќт ба маќсади нопокат намерасї. Хич ваќт ту наметавонї, ки маро боздошт бикунї. То хастам, то хастї, то хастем.

Аламат меояд, медонам. Ягон касро ба бозори Шохмансур бифирист, занчабил биёварад. Бимолу бимолу бимол....

Орзу айб надорад.

Маро Амрико, Руссия, Олмон, Инглистон боздошт мекунанд ва ба ту месупоранд. Танхо дар хоби шабат. Танхову маст ваќте, ки аз боди шиками тулумат нафас гирифта, дар пахлўи ягон фохиша хоб бошї. Бедор мешавї мастона ва шодона... ки дар хобат будааст.

Мискин хараке орзуи дум кард,
Ноёфта дум, ду гўш гум кард.

Хоби ширин, додситонаки азизи ман!

Хоби ширин, гови худо!

Додочони Атовулло

6 comments:

Follower said...

Babajan & Dadajan = great

Anonymous said...

Khudoyo in chi shevai sukhanroni as tarafi namoyandai hukumati Tojikiston, dar hak inho hama -lulizoda va jugitaborand.

Ka You Mars said...

Ин нафар фаромуш кардааст:

Беватан нест гарибе, ки кунад ёди Ватан,
Дар ванбудаи бе ёди ватан беватан аст...

Ka You Mars said...

Дар ватанбудаи бе ёди ватан беватан аст

Anonymous said...

Zinda bod, Dodojoni nar.

Qandota bizan...In hukumati mofia-boz az bain xohad raft...Chi xele ki Iskandarovro kardan, Rahmonro hamon xel kunand, in umedi manast...
Dodsitoni kull, marg bar tu..Tu be watani ki hazorho begunohro dar kunji zindon nigoh doshtai...

Yak ruz Watandoronu Millatdustonro mebinem, dar sari qudratandu watanro az faqirtarin qoima ba Kazokistonu Russia barowarda merasonand...
Omin, iloho omin, shumo owozi mazluminro ba tahqiq meshunawed..

x-ray_1 said...

Bo in jangu davoyaton shumo faqat ba khalq zarar meored. Fikri mardumro kuned. Siyosat marg hast. Qasd nagired balki oyandaro sozed, chunki dar az Khudoi barhaq dida kase qudrati jon giriftanro nadorad. Imruz az Khudovand tarsed. Agar yk zara vatani khudro dust dored, agar chize baroi rusdu numui on karda metavoned, pas kinavu adovatro as bari khud dur kuned. Agar in amali nojoyatonro idoma dihed, pas natijaash marg hast. Az shumo digar naslho chi megirand, (siyosati durugro? kushtorro?) Fikri mo javononro kuned!!!